Dr. Geert Vandendriessche, Orthopedie en Traumatologie

Opname en ontslag

Opname

Algemeen

U wordt opgenomen voor onderzoeken en/of een operatieve ingreep.

Uw verblijf in het ziekenhuis is aangenamer indien u goed bent voorbereid. Hieronder vind u enkele inlichtingen omtrent de opnameprocedure. U kunt deze ook vinden in de onthaalbrochure die u hebt gekregen op het moment dat uw opname werd besproken en op de website van het ziekenhuis.

De datum en het uur dat u verwacht wordt in het ziekenhuis werden met u tijdens de raadpleging besproken en vermeld in de onthaalbrochure.

Ook uw kamerkeuze (éénpersoonskamer, tweepersoonskamer of gemeenschappelijke kamer) wordt daarin vermeld. De keuze van de kamer heeft geen invloed op de kwaliteit van de zorg, enkel op het persoonlijk comfort en de prijs die u uiteindelijk betaalt. Er wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met uw kamerkeuze doch het toekennen is zoals u wel begrijpt afhankelijk van de bezettingsgraad op het moment van uw opname. Indien de gewenste kamer niet onmiddellijk beschikbaar is wordt het nodige gedaan om u die zo snel als mogelijk aan te bieden.

Op de kinderafdeling bestaat de mogelijkheid voor één van de ouders om bij hun kind te overnachten.

Details over de accommodatie op de kamers zoals telefoon, internet, televisie (op kanaal 36 vindt u nuttige informatie over het ziekenhuis en het weekmenu), toezicht op persoonlijke voorwerpen, de algemene regels en het bezoek vind u in de onthaalbrochure en op de website van het ziekenhuis.

Informatie over de meer algemene accommodatie in het ziekenhuis zoals maaltijden, briefwisseling, bibliotheek, voedings- en krantenwinkel, tearoom, drank- en versnaperingsautomaten, restaurant, patiëntenbegeleiding (sociale dienst, levensbeschouwelijke begeleiding, intercultureel bemiddelaar en tolk), persoonlijke hygiëne (haar-, hand- en voetverzorging) vindt u eveneens in de onthaalbrochure en op de website van het ziekenhuis.

Tenslotte: vergeet niet uw ziekenfonds (strikt genomen moet dit gebeuren binnen de 48 uur) te verwittigen van uw arbeidsongeschiktheid; indien u loontrekkende bent dient u ook uw werkgever te verwittigen; het is nuttig ook een eventuele verzekeringsmaatschappij (bijvoorbeeld uw hospitalisatieverzekering) te verwittigen. Ik stel u graag de nodige attesten ter beschikking doch heel vaak vraagt een verzekeringsmaatschappij speciale voorgedrukte formulieren die door mij moeten worden ingevuld: breng deze zeker mee!

De administratieve procedure en formaliteiten van opname zijn dezelfde voor een dag opname in het dagziekenhuis of in het kortverblijf (short stay) als voor een opname met verblijf.

U dient zich aan te melden aan de opnamedienst (C0) nadat u een volgnummer hebt genomen aan het onthaal in de hoofdingang: maak uw taalkeuze en kies naargelang uw soort opname voor het blauwe blokje “opname met overnachting” of voor “dagopname – kortverblijf”. Het telefoonnummer van de opnamedienst is 09 224 71 00. Het telefoonnummer van het dagziekenhuis is 09 224 84 32. Een opname in het dagziekenhuis gebeurt om 07.00 u tenzij met u een ander uur werd afgesproken. Het tijdstip van opname bij opname met verblijf wordt afgesproken tijdens de raadpleging.

Een dringende opname of een opname buiten de openingsuren van de opnamedienst gebeurt via de spoedopname (A-1). Het telefoonnummer van de spoedgevallendienst is 09 224 89 67 (24 uur op 24).

Bij opname, of het nu een dagopname is of een opname met overnachting, dient u een opnameverklaring (Kamerkeuze & Financiële voorwaarden) in te vullen en te ondertekenen. Dit is een standaarddocument dat uit drie delen bestaat: het eerste deel vermeldt de financiële voorwaarden van uw opname, in het tweede deel wordt gevraagd naar uw kamerkeuze en in het derde deel wordt een overzicht gegeven van de ereloonsupplementen en van de regels (en uitzonderingen) betreffende deze supplementen.

Nadat u uw keuze hebt gemaakt en er kennis genomen werd van uw verzekeringsstatus (bent u in orde met de ziekenfondsbijdragen, hebt u extra verzekeringen afgesloten) bepaalt het ziekenhuis of een voorschot dient betaald te worden en hoeveel.

Tot voor enkele jaren werd het dagziekenhuis net als de verblijfkosten van één van de ouders als een kind wordt opgenomen (rooming-in) niet vergoed doch tegenwoordig is dat risico in vrijwel elke polis opgenomen. Raadpleeg toch voor alle zekerheid uw verzekeringspolis.

Wat brengt u mee?

Administratieve gegevens

 • identiteitskaart
 • SIS-kaart of vervangend attest
 • ziekenfondsdocumenten (formulier “Vertrouwelijk”)
 • verzekeringsdocumenten (arbeidsongevallenverzekering, sportverzekering, private verzekeringen zoals bijvoorbeeld gewaarborgd inkomen of private ongevallenverzekering, hospitalisatieverzekering met bevestigingsbrief en verzekeringskaartje, aanvullende verzekering voor de kosten van een ziekenhuisopname via de werkgever, …)
 • naam van de huisarts
 • adres en/of telefoonnummer van contactperso°n(en) (familie, buren, vrienden)
 • naam, adres en/of telefoonnummer van eventueel reeds ingeschakelde thuiszorgdiensten

Voor personen uit de EU en verdragslanden

 • voor een niet geplande opname: een E-111 document
 • voor een geplande opname: een E-112 document
 • arbeidsongeval: een E-123 document

Medische gegevens en medicatie

 • medische beeldvorming (radiografieën)
 • resultaten van andere onderzoeken (ook deze van vroeger)
 • geneesmiddelen die u thuis inneemt
 • de eventuele verwijsbrief van uw huisarts of behandelend geneesheer
 • resultaten van de preoperatieve onderzoeken die uw (huis)arts uitvoerde

Hulpmiddelen (naargelang de reden van opname)

 • een paar elleboogkrukken
 • een loopkader

Voor uw verblijf in het ziekenhuis (niet voor een dagopname)

 • nachtkledij
 • kamerjas
 • ondergoed
 • pantoffels
 • toiletgerief (handdoeken, washandjes, zeep, tandenborstel, tandpasta, scheergerei, kam, hygiënisch verband)
 • zakdoeken

Breng geen grote geldsommen of kostbare voorwerpen mee!

Ontslag

Dag en uur van ontslag worden zo veel als mogelijk reeds vastgesteld op het moment van het bespreken van de geplande onderzoeken en/of ingreep doch deze zijn uiteraard ook afhankelijk van uw toestand en de evolutie na de uitgevoerde onderzoeken en/of ingreep en worden dan ook soms pas definitief bepaald tijdens uw opname zelf.

De verpleegkundige van de afdeling waar u werd opgenomen zal hiervoor de nodige administratieve formaliteiten vervullen.

Om organisatorische redenen wordt u gevraagd het ziekenhuis te verlaten voor 14.00 u. Het is nuttig de persoon die u komt halen tijdig te verwittigen.

Het ziekenhuisverblijf wordt korter en de thuiszorg dus steeds belangrijker. Bij ontslag zullen u de nodige documenten (zoals een ontslagverslag voor de huisarts en eventueel andere zorgenverstrekkers, een afspraakkaartje voor een controleraadpleging, voorschriften voor geneesmiddelen, attesten van ongeschiktheid, verzekeringsformulieren) mede gegeven worden. Verlaat nooit het ziekenhuis zonder deze documenten: zij zijn belangrijk om de juiste opvolg door de (huisarts) en nazorg (thuisverpleging, kinesitherapie, verzorgingsmateriaal, hulpmiddelen en andere) te krijgen. Het is nuttig ook deze zorgenverstrekkers tijdig te verwittigen; de sociale dienst kan u daarbij helpen.

Zo u wenst dat u vanuit het ziekenhuis overgebracht wordt naar een zorgverblijf — dat u de kans biedt om voldoende te herstellen alvorens naar huis te gaan — dan bespreekt u dit ook best reeds vóór uw opname zodat deze transfer vlot kan gebeuren; ook hierbij kan de sociale dienst u helpen.

Wellicht hebt u het gevoel dat u te vroeg het ziekenhuis moet verlaten. U dient te weten dat de verkorting van het verblijf in het ziekenhuis niet alleen een nationaal gegeven is (d.w.z. beslist door de beleidsverantwoordelijken) doch ook mede bepaald wordt door de evolutie van medische en chirurgische technieken die het mogelijk maken dat onderzoeken en/of behandelingen een steeds korter verblijf in een ziekenhuis vergen. Bedenk dat een korte verblijfsduur in het ziekenhuis vele voordelen bied: de breuk met familie en het professionele milieu blijft beperkt, de kans op ziekenhuisinfecties is kleiner, nazorg en herstel kunnen optimaal verlopen in eigen omgeving (mits voldoende thuiszorg is voorzien).

Gegevens over het vervoer bij ontslag vindt U op de website van het ziekenhuis.