Dr. Geert Vandendriessche, Orthopedie en Traumatologie

Contact

Disclaimer

Het auteursrecht inzake de website en van de informatie op de website behoort, tenzij expliciet anders vermeld, toe aan Dr. Geert Vandendriessche.

Rozenhoed 41
9921 Vinderhoute (Lovendegem)
Tel. 09 227 72 92
geert@orthopedie-janpalfijn.be

Alle rechten betreffende de website zijn voorbehouden. Niets van het gepubliceerde materiaal mag worden gereproduceerd, opgeslaan in een retrieval systeem, gekopieerd of doorgestuurd naar derde partijen, in om het even welke vorm of door om het even welk middel, elektronisch, mechanisch, via fotokopie, opname of andere, behalve voor persoonlijk gebruik, zonder geschreven toestemming van de houder van het auteursrecht.
Elke persoon die een ongeoorloofde handeling stelt in relatie tot het voorwerp van het auteursrecht, kan in aanmerking komen voor strafrechterlijke vervolging en burgerlijke schadeclaims.

Beweringen en opinies, zoals die tot uiting komen in artikelen en mededelingen op de website van het ziekenhuis, mogen enkel worden toegeschreven aan de persoon van de auteur(s) en kunnen niet zonder meer en automatisch gelden als een stellingname van de redactie, de webmaster of de internetprovider.

Grote zorgvuldigheid wordt betracht bij de samenstelling van de artikelen. Fouten in de gegevensverwerking kunnen echter niet altijd voorkomen worden. Met het oog hierop en omdat de ontwikkelingen in de medische wetenschap snel voortschrijden, wordt de lezer hierbij de nadrukkelijke raad verstrekt onafhankelijke inlichtingen in te winnen en/of onderzoek te verrichten wat betreft de vermelde diagnostische methoden, doseringen van medicijnen, enz.. De verzorgingsinstelling kan dan ook niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van de informatie op haar website.

Aansprakelijkheid

De redactie wijst elke verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid van de hand voor (de juistheid van) dergelijke gegevens en garandeert noch ondersteunt enig product of enige dienst genoemd in deze publicatie, noch staat zij garant voor enige door de vervaardiger van dergelijke producten gedane bewering.

Deze website heeft niet de bedoeling om een bezoek aan een arts te vervangen, maar is bedoeld als informatiebron. De nadrukkelijke raad wordt u gegeven om met uw individuele medische klacht in ieder geval ook contact op te nemen met uw behandelende arts of huisarts.

Dr. Geert Vandendriessche verstrekt geen garanties van om het even welke aard, of het nu gaat om geschreven of geïmpliceerde garanties, over de inhoud van de website. Dr. Geert Vandendriessche geeft generlei garanties met betrekking tot de accuraatheid, betrouwbaarheid of volledigheid van de informatie vermeld op deze website. Vooraleer te betrouwen op de informatie vrijgegeven op deze website dient u de accuraatheid van de informatie te controleren en te bespreken samen met uw behandelende arts. De informatie vermeld op deze website is enkel bedoeld om u een globaal overzicht en algemene indruk te geven van de medische procedures. Deze informatie is niet bindend voor Dr. Geert Vandendriessche. Dr. Geert Vandendriessche heeft het recht de informatie op deze website te wijzigen zonder voorafgaande melding. Onder geen enkel beding kan Dr. Geert Vandendriessche verantwoordelijk gesteld worden voor de inhoud op deze website noch voor het al dan niet rechtmatig gebruik van de website (bv. hackers) noch kan deze verantwoordelijk gesteld worden voor de al dan niet correcte informatie vermeld op deze website (bv. incorrecte informatie betreffende de aard en het verloop van allerhande medische procedures en van beschreven nevenwerkingen bij procedures). Op deze website zijn er links naar andere websites. Onder geen enkel beding kan Dr. Geert Vandendriessche verantwoordelijk gesteld worden voor de inhoud van of het nog bestaan van de vermelde gelinkte websites.

Verwijzing

Een aantal links in deze website voeren naar informatiebronnen die door anderen dan Dr. Geert Vandendriessche worden beheerd en waarover Dr. Geert Vandendriessche geen controle heeft. Hoewel deze links met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden uitgekozen, draagt Dr. Geert Vandendriessche dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid of enig ander aspect van de informatie vanuit deze andere bronnen.