Dr. Geert Vandendriessche, Orthopedie en Traumatologie

Informatie voor patiënten

Een ingreep in dagopname

Een ingreep werd bij u gepland in dagopname. Hetgeen hieronder volgt heeft tot doel u nadere uitleg te verstrekken over deze opname: het zijn algemene praktische richtlijnen die gelden voor uw opname tenzij anders afgesproken werd tijdens de raadpleging.

Een dagopname betekent dat u ‘s morgens om 07.00u opgenomen wordt en ‘s avonds tussen 17.00 en 18.00 u (of soms zelfs vroeger) het ziekenhuis kunt verlaten: u blijft dus niet overnachten.

De evolutie van de medische wetenschap heeft het inderdaad mogelijk gemaakt dat onderzoeken en/of behandelingen kunnen gebeuren tijdens een dagopname. Een groot aantal chirurgische ingrepen kan tegenwoordig uitgevoerd worden onder een eerder korte verdoving. Overigens worden er voor chirurgische ingrepen die tijdens een dagopname gebeuren dezelfde regels en voorzorgsmaatregelen gevolgd als voor andere ingrepen.

Indien om medische redenen een ontslag dezelfde dag niet mogelijk is dan blijft een overnachting in het ziekenhuis nog steeds mogelijk.

Bent u om één of andere reden verhinderd of bent u ziek (verkoudheid, koorts, enz.) in de dagen vóór de ingreep verwittig dan tijdig zodat de ingreep eventueel kan uitgesteld worden (de polikliniek voor Orthopedie en Traumatologie is bereikbaar op het nummer 09 224 85 80, het Dagziekenhuis op het nummer 09 224 84 32).

De dagopname gebeurt hetzij in het dagziekenhuis, hetzij in het kortverblijf: bij opname in het dagziekenhuis kan u zich rechtstreeks aanmelden aan de receptie van de dagkliniek, bij dagopname in het kortverblijf dient u zich eerst aan te melden aan de opnamedienst.

Laat u brengen: met je eigen wagen mag u in elk geval zelf niet rijden bij ontslag; voorzie dus tijdig vervoer. U mag enkel onder begeleiding naar huis terugkeren en u mag trouwens de eerste 24 uur na de ingreep niet alleen blijven.

Kleedt u comfortabel: kledij die u gemakkelijk kunt uitdoen en aandoen en gemakkelijke schoenen. Pantoffels, nachtkledij en kamerkas zijn niet strikt noodzakelijk. Laat uw uurwerk, ring en/of andere juwelen thuis: u moet ze voor de ingreep toch verwijderen. Breng geen waardevolle zaken mee. Voor de vrouwelijke patiënten: graag geen schmink en geen nagellak.

Bij opname dient u nuchter te zijn d.w.z. u mag niets meer eten of drinken (ook geen water) vanaf middernacht; zo u niet nuchter bent dient de ingreep uitgesteld te worden zodat u dezelfde dag niet meer naar huis kunt. Gelieve ook niet meer te roken de avond vóór de ingreep vanaf middernacht.

Breng bij opname alle nodige administratieve documenten mee. Vergeet zeker niet het toestemmingsformulier (het bevestigt uw akkoord met de ingreep en met een behandeling in dagopname), de preoperatieve vragenlijst en het resultaat van de preoperatieve onderzoeken die uw huisarts (als die nodig waren) heeft verricht mede te brengen. Best steekt u alle documenten (ook in te vullen verzekeringspapieren, attesten van arbeidsongeschiktheid, enz.) in de omslag die u werd bezorgd bij het afspreken van de ingreep en geeft u deze onmiddellijk af aan de verpleegkundige bij opname.

Breng al uw medicatie mee die u voor het ogenblik neemt of die u regelmatig neemt.

Op uw kamer — de keuze hiervan werd besproken tijdens de raadpleging — krijgt u van de verpleegkundige een operatiehemd.

Het kan zijn dat, eens op het operatiekwartier, u nog een tijdje dient te wachten in de preoperatieve voorbereidingszaal doch dit is doorgaans niet lang tenzij er bijvoorbeeld een spoedgeval is: de wachttijd kan dan wat langer zijn doch u wordt hiervan verwittigd.

U krijgt er een infuus (baxter); soms werd dit al geplaatst op de afdeling. Het aanprikken van een ader gebeurt zoals bij een bloedafname doch nu blijft een heel fijn buisje (katheder) zitten waarop via een leiding een infuuszak wordt aangesloten.

De ingreep gebeurt in een operatiezaal en onder verdoving.
De ingreep kan gebeuren onder algemene anesthesie (je bent buiten bewustzijn en hebt geen enkele gewaarwording) of onder plaatselijke verdoving (d.w.z. verdoving van onderste ledematen alleen of een bovenste lidmaat alleen; bij deze zogenaamde locoregionale anesthesie behoudt u het bewustzijn: u hoort alles wat gebeurt doch u hebt geen pijngewaarwording). In dagopname wordt de voorkeur gegeven aan een algemene anesthesie. Uiteindelijk blijft het de beslissing van de anesthesist welke type verdoving zal toegepast worden (afhankelijk van het soort ingreep en uw medische toestand).

Na de ingreep zal u enkele tijd in de ontwakingskamer (“recovery”) vertoeven onder toezicht van een anesthesist en een gespecialiseerde verpleegkundige. Uw verband wordt er regelmatig gecontroleerd en er wordt u naargelang de noodzaak — het is normaal dat u na een ingreep pijn voelt — een pijnstiller gegeven.

Na enige tijd wordt u naar uw kamer gebracht waar je langzamerhand verder wakker wordt: een droge mond, een lichte keelpijn en troebel zicht zullen doorgaans geleidelijk verdwijnen. Ook hier wordt u nog regelmatig gecontroleerd door een verpleegkundige.

Naargelang uw toestand zal u min of meer snel mogen opzitten en iets drinken.

Bij ontslag uit het ziekenhuis — na controle door de orthopedisch chirurg of zijn medewerker en door de anesthesist — krijgt u een reeks documenten mee: een brief voor de huisarts, een voorschrift voor een pijnstiller en naargelang het type ingreep andere geneesmiddelen, een afspraak voor een controle raadpleging en eventueel andere documenten zoals bijvoorbeeld een attest voor arbeidsongeschiktheid.

De postoperatieve richtlijnen in verband met de uitgevoerde ingreep werden reeds tijdens de raadpleging met u besproken doch worden nogmaals herhaald: volg ze streng op.

Verwittig zeker uw arts in geval van:

  • Pijn in de borstkas
  • Langdurig braken
  • Kortademigheid
  • Koorts
  • Doorbloed en/of ruikend verband
  • Aanhoudende en toenemende pijn in het geopereerde lidmaatdeel ondanks de voorgeschreven pijnstiller(s)
  • Roodheid van het geopereerde lichaamsdeel
  • Bij blijvende zwelling van het geopereerde lichaamsdeel (ondanks hoogstand) zeker als een gips werd aangelegd
  • Bij gezwollen of pijnlijke of rode kuit (flebitis kan optreden ook al krijgt u spuitjes ertegen!)

U kan ook steeds terecht op de dienst Spoedopname van het ziekenhuis (09 224 89 67) of op de Polikliniek voor Orthopedie en Traumatologie (vanaf 08.00 uur tot 18.00 uur 09 224 85 80).

Ik wens u alvast een aangenaam verblijf in het ziekenhuis en een spoedig herstel!

Download hier uw Gids bij uw behandeling in het chirurgisch dagziekenhuis [PDF]
of Guide pour votre traitement en hospitalisation de jour [PDF].